Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
sapat   ang   bigyan   kaya   hindi   bakit   nang   saya   ngunit   ikaw   kitang   araw   pangako   ako   kailangan   naman   puntahan   pero   iniiwasan   sakin   mga   kong   sabihin   sayo   nagkaganito   panahon   pano   pagmamahal   ipapamukha   dumaan   gusto   nasaan   walang   tanong   noon   madaming   kalimutan   hiling   napagtanto   magisa   tuwing   nangako   yung   pinagbibigyan   ano   sasandalan   natin   alam   kayang   bang   oras   tumayo   naisip   ilang   napako   sasabihin   mong   gustong   kayo   merong   iwan   nagpapasinan   iyo   tuluyan   kaso   iwanan   sarili   una   iiwasan   kung   balang   sana   panahong