Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Alex Pangan Mar 2017
May kasalanan na namang nagawa.
Kasalanan na ang dahilan ay sadyang nakakababa.
Bakit ba kase ginagawa ang mga bagay na sa akin ay magpapaluha?
Dahil ba nasanay ka, na lagi kang binibigyan ng awa?

— The End —