Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
tho   nhi   tha   mauth   dekha   hai   sakta   din   uss   kabhi   tarah   par   lover   bhe   mujhe   tumhe   thi   lagta   milate   krte   kruga   itra   khamoshi   choruga   kadar   iss   izhaar   sake   haasil   khamoshiya   tumpe   shy   begane   karlu   kho   gairo   moh   maya   janab   baat   jane   mili   suman   mehakti   kud   aur   tuze   bewafa   jis   haat   khaawb   baaho   lete   dekh   apnaa   sharmata   dek   apni   apne   verna   suandriya   roo   lgati   oneside   gale   kisi   kyu   ayush   lga   baato   kya   pyaar   saath   wahi   kru   andaje   kar   bna   bhaut   marta   nhati   itmenaan   humari   bhout   apna   usko   hume   uske   tera   sab   jaise   padh   rota   lgaa